Admin

Super SATfiles

» Welcome to Super SATfiles Home  Refresh  Login

Home / Strong

Filename Order by
Actions Order by
Size Order by
Uploaded Order by
Owner
   
directory
23.03.2015 13:11

   
directory
24.06.2016 12:10

   
directory
20.04.2013 10:10

   
directory
15.02.2016 04:46

   
directory
31.01.2017 00:08

strong_meps_4300e_fta_110929.rar
    Download1842
837.4 Kb
24.10.2011 16:47

    Download1684
2.64 Mb
29.09.2012 09:19

    Download1617
1.39 Mb
30.03.2012 12:11

    Download1595
2.73 Mb
03.05.2012 09:25

    Download1528
2.72 Mb
13.04.2012 15:25

    Download1578
6 Mb
03.05.2012 09:22

    Download1538
6 Mb
29.03.2012 07:25

    Download1558
3.24 Mb
08.02.2012 18:48

    Download1625
2.96 Mb
08.03.2012 07:36

    Download1608
2.96 Mb
08.03.2012 07:32

Traian list for Strong.zip
SRT4620X & XII & XII-SRT49301 INTELSAT 7,10 068.5E 2 INTELSAT 904 060.0E 3 NSS 12 057.0E 4 EXPRESS AM22 053.0E 5 INTELSAT 12 045.0E 6 TURKSAT 2A,3A 042.0E 7 EXPRESS AM1 040.0E 8 HELLAS SAT 2 039.0E 9 EUTELSAT W4- W7 036.0E 10 EUROBIRD 3 033.0E 11 ASTRA 1G, 2C 031.5E 12 ASTRA 1H,1KR,1L,1M 019.2E 13 E
    Download3818
67.34 Kb
20.12.2011 07:37

Traian list _StronG.rar
Chanel List For SRT4620X & XII & XII-SRT4930
    Download2693
101.95 Kb
25.01.2012 08:00

    Download2360
65.85 Kb
23.05.2012 21:26

    Download1265
6.2 Mb
03.02.2015 22:07

Strong-SRT-4922D_My-TV_HS_174p_17.03.2015.rar
    Download1215
4.71 Mb
23.03.2015 13:59

Strong-SRT-4922A_My-TV_HS_174p_17.03.2015.rar
    Download1480
4.71 Mb
23.03.2015 13:59

Strong-SRT-4920_My-TV_HS_174p_17.03.2015.rar
    Download1427
4.71 Mb
23.03.2015 13:59

Strong-SRT-4820X_Softwares_MiddleEast-and-Africa.rar
    Download1180
930.98 Kb
03.11.2014 12:07

Strong-SRT-4622XIII_Softwares_MiddleEast-and-Africa.rar
    Download1517
1.05 Mb
03.11.2014 12:07

    Download1613
1.4 Mb
30.03.2012 12:10

    Download1566
1.4 Mb
30.03.2012 12:07

Strong SoftcamAll_by maral100_04.11.2011.rar
    Download2280
7.91 Kb
04.11.2011 22:27

Strong SRT5428S Fix 09-01-12.rar
    Download1660
1.7 Mb
09.01.2012 11:30

Strong SRT4920KSA 172p 150211.zip
*New Software for SRT4920KSA Support IPTV. Address to enter is (read info) (F4=>Info key under Channel List) then enter the 16 digits code.
    Download1457
4.53 Mb
13.02.2015 07:59

    Download1014
4.53 Mb
11.02.2015 08:13

    Download1151
4.52 Mb
20.10.2014 16:28

    Download1787
2.54 Mb
06.11.2012 18:12

Strong SRT4920 MultiTV HS 110p 121030.rar
    Download1772
2.54 Mb
06.11.2012 18:09

    Download1711
4.53 Mb
11.02.2015 08:13

Strong SRT4920 110p 121026.rar
    Download1776
2.53 Mb
28.11.2012 19:00

    Download1752
1.31 Mb
06.11.2012 18:05

    Download1505
1.29 Mb
06.11.2012 18:03

Strong SRT4663XV 123.rar
    Download2677
1.08 Mb
24.05.2013 13:33

    Download2102
1.29 Mb
06.11.2012 18:02

Strong SRT4622XV 123.rar
    Download2113
1.08 Mb
24.05.2013 13:33

    Download1800
1.28 Mb
06.11.2012 18:00

    Download1944
1.28 Mb
06.11.2012 17:58

    Download3438
1.27 Mb
06.11.2012 17:57

    Download4395
5.85 Mb
28.11.2012 19:04

    Download4201
5.5 Mb
28.11.2012 19:00

Strong 4902 HD channel list30W to 105.5 E .rar
    Download2119
135.22 Kb
30.11.2012 11:26

Softcam For All Strong Series Edit BY ramin_satellite.rar
    Download3078
6.52 Kb
15.01.2012 20:14

STRONG5429.rar
    Download1643
3.12 Mb
20.01.2012 20:07

SRT_PrimaVI_v1.0.4_20130903.rar
    Download1314
2.42 Mb
24.04.2014 18:54

SRT_PrimaIV_PrimaV_PrimaVI_USB_Update_EN.pdf
    Download1835
37.23 Kb
24.04.2014 18:54

SRT_8903_USB_Update_EN.pdf
    Download1947
37.33 Kb
18.10.2013 08:42

SRT8903_V1.5.7_20130911.rar
    Download1368
1.37 Mb
18.10.2013 08:42

    Download1017
2.75 Mb
03.02.2015 22:08

SRT5495_135.rar
    Download1541
3.79 Mb
15.02.2012 09:25

SRT5495_133.rar
    Download1685
3.78 Mb
24.11.2011 09:03

SRT5495AT_121.rar
    Download1574
5.31 Mb
15.02.2012 09:19

SRT5495AT_119.rar
    Download937
5.3 Mb
24.11.2011 08:58

SRT5492_135.rar
    Download1559
3.9 Mb
15.02.2012 09:11

SRT5492_133.rar
    Download1510
3.88 Mb
24.11.2011 08:49

SRT5428.rar
    Download1619
3.02 Mb
20.01.2012 20:17

SRT5423.rar
    Download1570
3.01 Mb
20.01.2012 20:13

    Download1333
6.19 Mb
16.12.2014 14:49

    Download1365
6.2 Mb
03.02.2015 22:08

    Download1313
6.18 Mb
03.11.2014 12:06

    Download1698
5.95 Mb
09.05.2014 18:03

    Download1682
6.25 Mb
16.12.2014 14:49

    Download1184
6.02 Mb
03.11.2014 12:06

SRT4930_ALL_167_20141112.rar
    Download1667
5.74 Mb
16.12.2014 14:50

SRT4930_ALL_166p_20141027.rar
    Download1251
5.5 Mb
03.11.2014 12:07

    Download1204
5.5 Mb
20.10.2014 16:27

    Download2162
6.06 Mb
17.10.2011 17:25

SRT4930_ALL_117p_20111004-parisat.zip
New Software Dated: 04-10-2011
    Download2030
6.06 Mb
05.10.2011 17:05

parisat

    Download1759
5.6 Mb
03.05.2012 07:46

SRT4922A_101_130328.rar
    Download2232
2.43 Mb
02.04.2013 11:43

SRT4922.rar
    Download3340
2.39 Mb
09.11.2012 07:46

SRT4922 V121_130524.rar
    Download2216
3.31 Mb
31.05.2013 18:12

SRT4922 New Menu V121_130524.rar
    Download2491
3.51 Mb
31.05.2013 18:11

    Download1841
3.53 Mb
31.05.2013 18:08

    Download1888
3.41 Mb
06.03.2013 14:50

    Download1814
3.4 Mb
06.03.2013 14:48

    Download2704
3.4 Mb
22.01.2013 21:14

    Download2343
3.39 Mb
22.01.2013 21:12

    Download1253
4.53 Mb
03.02.2015 22:07

    Download1311
4.51 Mb
16.12.2014 14:50

    Download3080
4.02 Mb
19.10.2013 07:43

SRT4920_140_141127.rar
    Download1028
3.88 Mb
16.12.2014 14:49

    Download1708
3.45 Mb
16.05.2013 07:19

    Download1746
3.4 Mb
04.03.2013 15:38

    Download1631
3.39 Mb
22.01.2013 09:31

    Download1822
2.53 Mb
06.12.2012 18:58

    Download1801
4.7 Mb
07.10.2011 16:33

SRT4902_ALL_157_20141112.rar
    Download1389
5.75 Mb
16.12.2014 14:49

SRT4902_ALL_116p_20111004-parisat.zip
New Software Dated: 04-10-2011
    Download2040
6.1 Mb
05.10.2011 17:09

parisat

    Download2970
4.69 Mb
07.10.2011 16:26

SRT4820XII_4665X_188p_20121019.rar
    Download1865
1.29 Mb
01.11.2012 17:51

    Download1979
1.29 Mb
14.09.2012 09:59

    Download2022
1.29 Mb
12.06.2012 15:31

    Download1931
1.29 Mb
04.06.2012 13:35

    Download1914
1.29 Mb
08.05.2012 18:04

    Download2031
1.29 Mb
14.02.2012 17:37

    Download1793
1.29 Mb
23.01.2012 15:56

    Download2051
1.35 Mb
26.10.2011 07:24

    Download1740
1.35 Mb
24.10.2011 16:46

SRT4820XII_4665X_172p_20111004-parisat.zip
New Software Solving RS232 Sharing Issue: 04-10-2011
    Download1708
1.35 Mb
05.10.2011 17:14

parisat

    Download1668
1.31 Mb
19.10.2013 07:40

SRT4820XIII_4665XII_126p_20121019.rar
    Download1699
1.31 Mb
01.11.2012 17:50

    Download1813
1.3 Mb
14.09.2012 09:59

    Download231
1.31 Mb
12.06.2012 15:29

    Download1799
1.3 Mb
04.06.2012 13:33

    Download2000
1.3 Mb
08.05.2012 18:03

    Download1736
1.3 Mb
14.02.2012 17:32

    Download1580
1.3 Mb
23.01.2012 15:54

    Download1771
1.36 Mb
26.10.2011 07:22

    Download1568
1.36 Mb
24.10.2011 16:44

    Download2048
6.1 Mb
22.11.2011 08:48

    Download2841
6.09 Mb
07.10.2011 16:16

    Download4059
5.55 Mb
02.04.2012 12:00

    Download3179
5.54 Mb
18.11.2011 16:00

    Download2645
5.53 Mb
07.10.2011 16:07

    Download2392
5.53 Mb
27.09.2011 13:39

    Download1673
1.28 Mb
24.10.2011 16:41

    Download1679
1.28 Mb
26.09.2011 15:11

SRT4668X_AU_124_20111107.rar
    Download1659
1.08 Mb
15.11.2011 08:57

SRT4665XII_109p_20111004-parisat.zip
New Software Solving RS232 Sharing Issue: 04-10-2011
    Download1580
1.36 Mb
05.10.2011 17:16

parisat

    Download2060
1.26 Mb
24.10.2011 16:38

    Download2041
1.26 Mb
26.09.2011 15:09

SRT4661X_4664X_AU_125_20120502.rar
    Download1969
1.07 Mb
03.05.2012 07:38

SRT4661X_4664X_AU_124_20111107.rar
    Download2069
1.06 Mb
15.11.2011 08:56

    Download2880
1.27 Mb
24.10.2011 16:36

    Download1837
1.27 Mb
26.09.2011 15:07

SRT4661XII_4664XII_AU_107_20120502.rar
    Download1957
1.08 Mb
03.05.2012 07:37

SRT4661XII_4664XII_AU_106_20111107.rar
    Download1711
1.07 Mb
15.11.2011 08:55

SRT4620XV_135p_SRG_TNT_DigiTurk_By_20140423_MERLOTSAT.rar
    Download1552
1.29 Mb
24.04.2014 12:04

    Download2022
1.28 Mb
19.10.2013 07:40

    Download2086
1.28 Mb
06.03.2013 14:45

    Download3321
1.28 Mb
28.11.2012 18:57

    Download1901
1.28 Mb
14.09.2012 09:55

SRT4620XV 123.rar
    Download1925
1.08 Mb
31.05.2013 18:04

    Download3354
1.27 Mb
28.11.2012 18:56

    Download4074
1.27 Mb
14.09.2012 09:56

    Download3950
1.27 Mb
12.06.2012 15:26

    Download3106
1.27 Mb
04.06.2012 13:31

    Download1412
1.27 Mb
08.05.2012 18:01

    Download4270
1.27 Mb
14.02.2012 17:28

    Download2465
1.27 Mb
08.02.2012 18:39

    Download3428
1.27 Mb
20.01.2012 16:39

    Download4950
1.32 Mb
26.10.2011 07:20

    Download2506
1.32 Mb
24.10.2011 16:34

SRT4620XII_4661X_4664X_172p_20111004-parisat.zip
New Software Solving RS232 Sharing Issue: 04-10-2011
    Download4093
1.32 Mb
05.10.2011 17:19

parisat

    Download2930
1.25 Mb
26.09.2011 15:05

SRT4620XIII_4661XII_4664XII_135p_SRG_TNT_DigiTurk_By_20140423_MERLOTSAT.rar
    Download1956
1.29 Mb
24.04.2014 12:04

    Download2271
2.56 Mb
19.10.2013 07:39

    Download2803
1.28 Mb
06.03.2013 14:44

    Download2303
1.28 Mb
28.11.2012 18:56

    Download2287
1.28 Mb
14.09.2012 09:56

    Download2240
1.28 Mb
12.06.2012 15:24

    Download2160
1.28 Mb
04.06.2012 13:27

    Download1939
1.28 Mb
08.05.2012 17:59

    Download2361
1.28 Mb
14.02.2012 17:25

    Download1842
1.28 Mb
08.02.2012 18:36

    Download1981
1.28 Mb
20.01.2012 16:37

    Download2177
1.26 Mb
26.10.2011 07:18

    Download1797
1.26 Mb
24.10.2011 16:32

SRT4620XIII_4661XII_4664XII_109p_20111004-parisat.zip
New Software Solving RS232 Sharing Issue: 04-10-2011
    Download2133
1.33 Mb
05.10.2011 17:17

parisat

    Download2238
1.26 Mb
26.09.2011 15:00

SRT4330_MultiTv_201109211700.rar
    Download2020
1.31 Mb
24.10.2011 16:29

SRT4329_MyTv_201109211700.rar
    Download1955
1.31 Mb
24.10.2011 16:27

    Download1675
934.33 Kb
12.03.2012 13:52

SRT4310dg_patch_111208_1543.rar
    Download1660
916.86 Kb
14.12.2011 09:54

SRT4310dg_emu_120331_1442.rar
    Download1595
1.13 Mb
04.04.2012 15:49

SRT4310dg_emu_120215_0956.rar
    Download1694
1.13 Mb
12.03.2012 13:51

SRT4310dg_Patch_20120412_1912_1002AT.rar
    Download1812
1.14 Mb
03.05.2012 18:58

SRT4310_dg_netsharing_111206_1437.rar
    Download1559
1.06 Mb
14.12.2011 09:52

SRT4310_dg_netsharing_111123_1514.rar
    Download1608
1.07 Mb
24.11.2011 08:43

SRT4310_FTA_V113.rar
    Download1556
840.24 Kb
31.05.2013 18:04

SRT4300_Patch_Satsharing_20120411_18224M_V1.1.2_1002AT.rar
    Download1978
1.14 Mb
03.05.2012 18:57

SRT4300_103_ipharing_CN_111208_15354M_v1.1.0.rar
    Download1643
1.3 Mb
14.12.2011 09:51

SRT4300_103_ipharing_CN_111123_14104M_v1.1.0.rar
    Download1736
1.3 Mb
24.11.2011 08:41

SRT4300_103_P_satsharing_CN_120331_13234M_V1.1.1.rar
    Download1740
1.14 Mb
04.04.2012 15:46

SRT4300_103_P_satsharing_CN_120214_1446(4M)_v1.1.1.rar
    Download1872
1.14 Mb
15.02.2012 11:10

SRT4300_103_P_satsharing_CN_111206_14194M_v1.1.0.rar
    Download1261
1.14 Mb
14.12.2011 09:49

SRT4300 Server_Config Sample_DHCP_Yes.rar
    Download1689
390 b
15.02.2012 11:09

SRT 5431.rar
    Download1532
2.8 Mb
17.01.2012 08:15

SRT 4675A 122.rar
    Download2408
5.29 Mb
31.05.2013 18:04

SRT 4675 122.rar
    Download1610
5.29 Mb
31.05.2013 17:58

SRT 4665XII 123.rar
    Download1636
1.1 Mb
31.05.2013 17:56

    Download1790
3.32 Mb
27.09.2012 17:59

HKeys-2.00.rar
    Download2648
4.79 Kb
04.10.2012 08:26

HKeys-2.00 14-12-2011.rar
    Download1743
5.21 Kb
14.12.2011 10:54

HKeys-2.00 05-01-2012.rar
    Download1897
5.21 Kb
06.01.2012 08:11

HKeys-2.00 03-12-2011.rar
    Download1671
5.15 Kb
04.12.2011 07:39

HKeys-2.00 03-04-2012.rar
    Download1712
5.48 Kb
03.04.2012 14:06

    Download1778
26.93 Kb
06.02.2012 22:22

    Download1759
2.16 Mb
06.03.2013 14:43

Channels up to 30 Sats for Strong HD STB - 20120624-130121 Eutelsat 3C 3.1 East by sameer009-c.rar
    Download2794
126.28 Kb
25.06.2012 05:17

AKeys-1.00.rar
    Download2379
2.05 Kb
04.10.2012 08:26

AKeys-1.00 14-12-2011.rar
    Download1744
2.13 Kb
14.12.2011 10:54

AKeys-1.00 06-01-2012.rar
    Download1719
2.13 Kb
06.01.2012 08:11

AKeys-1.00 03-12-2011.rar
    Download1723
2.11 Kb
04.12.2011 07:39

AKeys-1.00 03-04-2012.rar
    Download1821
2.21 Kb
03.04.2012 14:06

    Download1784
11.29 Kb
06.02.2012 22:22

    Download1560
2.97 Mb
17.01.2012 08:10

    Download1774
2.79 Mb
17.01.2012 08:03

Total Space Used: 460.47 Mb

[Last uploads] - [Top downloads]

TOPlist

 

Apartmani Lopar Lopar Rab Apartmanok Lopar Rab Apartmany Lopar Rab Privacy Policy Apartments Lopar Rab Lopar Apartmány Loparu Apartmány Lopare Appartamenti Lopar Apartmaji Lopar Interactive map Lopar Band za svadbeIzrada web stranica Pension in Lopar Apartmani Rab