Admin

Super SATfiles

» Welcome to Super SATfiles Home  Refresh  Login

Home / Strong

Filename Order by
Actions Order by
Size Order by
Uploaded Order by
Owner
   
directory
23.03.2015 13:11

   
directory
24.06.2016 12:10

   
directory
20.04.2013 10:10

   
directory
15.02.2016 04:46

   
directory
31.01.2017 00:08

strong_meps_4300e_fta_110929.rar
    Download1745
837.4 Kb
24.10.2011 16:47

    Download1576
2.64 Mb
29.09.2012 09:19

    Download1521
1.39 Mb
30.03.2012 12:11

    Download1478
2.73 Mb
03.05.2012 09:25

    Download1429
2.72 Mb
13.04.2012 15:25

    Download1489
6 Mb
03.05.2012 09:22

    Download1442
6 Mb
29.03.2012 07:25

    Download1459
3.24 Mb
08.02.2012 18:48

    Download1533
2.96 Mb
08.03.2012 07:36

    Download1493
2.96 Mb
08.03.2012 07:32

Traian list for Strong.zip
SRT4620X & XII & XII-SRT49301 INTELSAT 7,10 068.5E 2 INTELSAT 904 060.0E 3 NSS 12 057.0E 4 EXPRESS AM22 053.0E 5 INTELSAT 12 045.0E 6 TURKSAT 2A,3A 042.0E 7 EXPRESS AM1 040.0E 8 HELLAS SAT 2 039.0E 9 EUTELSAT W4- W7 036.0E 10 EUROBIRD 3 033.0E 11 ASTRA 1G, 2C 031.5E 12 ASTRA 1H,1KR,1L,1M 019.2E 13 E
    Download3725
67.34 Kb
20.12.2011 07:37

Traian list _StronG.rar
Chanel List For SRT4620X & XII & XII-SRT4930
    Download2600
101.95 Kb
25.01.2012 08:00

    Download2254
65.85 Kb
23.05.2012 21:26

    Download1146
6.2 Mb
03.02.2015 22:07

Strong-SRT-4922D_My-TV_HS_174p_17.03.2015.rar
    Download1125
4.71 Mb
23.03.2015 13:59

Strong-SRT-4922A_My-TV_HS_174p_17.03.2015.rar
    Download1303
4.71 Mb
23.03.2015 13:59

Strong-SRT-4920_My-TV_HS_174p_17.03.2015.rar
    Download1288
4.71 Mb
23.03.2015 13:59

Strong-SRT-4820X_Softwares_MiddleEast-and-Africa.rar
    Download1083
930.98 Kb
03.11.2014 12:07

Strong-SRT-4622XIII_Softwares_MiddleEast-and-Africa.rar
    Download1397
1.05 Mb
03.11.2014 12:07

    Download1503
1.4 Mb
30.03.2012 12:10

    Download1480
1.4 Mb
30.03.2012 12:07

Strong SoftcamAll_by maral100_04.11.2011.rar
    Download2161
7.91 Kb
04.11.2011 22:27

Strong SRT5428S Fix 09-01-12.rar
    Download1571
1.7 Mb
09.01.2012 11:30

Strong SRT4920KSA 172p 150211.zip
*New Software for SRT4920KSA Support IPTV. Address to enter is (read info) (F4=>Info key under Channel List) then enter the 16 digits code.
    Download1346
4.53 Mb
13.02.2015 07:59

    Download921
4.53 Mb
11.02.2015 08:13

    Download1053
4.52 Mb
20.10.2014 16:28

    Download1679
2.54 Mb
06.11.2012 18:12

Strong SRT4920 MultiTV HS 110p 121030.rar
    Download1633
2.54 Mb
06.11.2012 18:09

    Download1589
4.53 Mb
11.02.2015 08:13

Strong SRT4920 110p 121026.rar
    Download1677
2.53 Mb
28.11.2012 19:00

    Download1654
1.31 Mb
06.11.2012 18:05

    Download1420
1.29 Mb
06.11.2012 18:03

Strong SRT4663XV 123.rar
    Download2550
1.08 Mb
24.05.2013 13:33

    Download2013
1.29 Mb
06.11.2012 18:02

Strong SRT4622XV 123.rar
    Download2007
1.08 Mb
24.05.2013 13:33

    Download1694
1.28 Mb
06.11.2012 18:00

    Download1859
1.28 Mb
06.11.2012 17:58

    Download3340
1.27 Mb
06.11.2012 17:57

    Download4281
5.85 Mb
28.11.2012 19:04

    Download4083
5.5 Mb
28.11.2012 19:00

Strong 4902 HD channel list30W to 105.5 E .rar
    Download2029
135.22 Kb
30.11.2012 11:26

Softcam For All Strong Series Edit BY ramin_satellite.rar
    Download2990
6.52 Kb
15.01.2012 20:14

STRONG5429.rar
    Download1554
3.12 Mb
20.01.2012 20:07

SRT_PrimaVI_v1.0.4_20130903.rar
    Download1184
2.42 Mb
24.04.2014 18:54

SRT_PrimaIV_PrimaV_PrimaVI_USB_Update_EN.pdf
    Download1713
37.23 Kb
24.04.2014 18:54

SRT_8903_USB_Update_EN.pdf
    Download1839
37.33 Kb
18.10.2013 08:42

SRT8903_V1.5.7_20130911.rar
    Download1268
1.37 Mb
18.10.2013 08:42

    Download912
2.75 Mb
03.02.2015 22:08

SRT5495_135.rar
    Download1450
3.79 Mb
15.02.2012 09:25

SRT5495_133.rar
    Download1578
3.78 Mb
24.11.2011 09:03

SRT5495AT_121.rar
    Download1474
5.31 Mb
15.02.2012 09:19

SRT5495AT_119.rar
    Download832
5.3 Mb
24.11.2011 08:58

SRT5492_135.rar
    Download1450
3.9 Mb
15.02.2012 09:11

SRT5492_133.rar
    Download1424
3.88 Mb
24.11.2011 08:49

SRT5428.rar
    Download1531
3.02 Mb
20.01.2012 20:17

SRT5423.rar
    Download1479
3.01 Mb
20.01.2012 20:13

    Download1234
6.19 Mb
16.12.2014 14:49

    Download1260
6.2 Mb
03.02.2015 22:08

    Download1203
6.18 Mb
03.11.2014 12:06

    Download1597
5.95 Mb
09.05.2014 18:03

    Download1566
6.25 Mb
16.12.2014 14:49

    Download1088
6.02 Mb
03.11.2014 12:06

SRT4930_ALL_167_20141112.rar
    Download1556
5.74 Mb
16.12.2014 14:50

SRT4930_ALL_166p_20141027.rar
    Download1150
5.5 Mb
03.11.2014 12:07

    Download1100
5.5 Mb
20.10.2014 16:27

    Download2051
6.06 Mb
17.10.2011 17:25

SRT4930_ALL_117p_20111004-parisat.zip
New Software Dated: 04-10-2011
    Download1935
6.06 Mb
05.10.2011 17:05

parisat

    Download1663
5.6 Mb
03.05.2012 07:46

SRT4922A_101_130328.rar
    Download2132
2.43 Mb
02.04.2013 11:43

SRT4922.rar
    Download3239
2.39 Mb
09.11.2012 07:46

SRT4922 V121_130524.rar
    Download2118
3.31 Mb
31.05.2013 18:12

SRT4922 New Menu V121_130524.rar
    Download2389
3.51 Mb
31.05.2013 18:11

    Download1737
3.53 Mb
31.05.2013 18:08

    Download1789
3.41 Mb
06.03.2013 14:50

    Download1718
3.4 Mb
06.03.2013 14:48

    Download2602
3.4 Mb
22.01.2013 21:14

    Download2244
3.39 Mb
22.01.2013 21:12

    Download1147
4.53 Mb
03.02.2015 22:07

    Download1209
4.51 Mb
16.12.2014 14:50

    Download2974
4.02 Mb
19.10.2013 07:43

SRT4920_140_141127.rar
    Download925
3.88 Mb
16.12.2014 14:49

    Download1601
3.45 Mb
16.05.2013 07:19

    Download1643
3.4 Mb
04.03.2013 15:38

    Download1527
3.39 Mb
22.01.2013 09:31

    Download1722
2.53 Mb
06.12.2012 18:58

    Download1707
4.7 Mb
07.10.2011 16:33

SRT4902_ALL_157_20141112.rar
    Download1297
5.75 Mb
16.12.2014 14:49

SRT4902_ALL_116p_20111004-parisat.zip
New Software Dated: 04-10-2011
    Download1915
6.1 Mb
05.10.2011 17:09

parisat

    Download2868
4.69 Mb
07.10.2011 16:26

SRT4820XII_4665X_188p_20121019.rar
    Download1775
1.29 Mb
01.11.2012 17:51

    Download1884
1.29 Mb
14.09.2012 09:59

    Download1932
1.29 Mb
12.06.2012 15:31

    Download1842
1.29 Mb
04.06.2012 13:35

    Download1817
1.29 Mb
08.05.2012 18:04

    Download1947
1.29 Mb
14.02.2012 17:37

    Download1711
1.29 Mb
23.01.2012 15:56

    Download1954
1.35 Mb
26.10.2011 07:24

    Download1646
1.35 Mb
24.10.2011 16:46

SRT4820XII_4665X_172p_20111004-parisat.zip
New Software Solving RS232 Sharing Issue: 04-10-2011
    Download1617
1.35 Mb
05.10.2011 17:14

parisat

    Download1564
1.31 Mb
19.10.2013 07:40

SRT4820XIII_4665XII_126p_20121019.rar
    Download1610
1.31 Mb
01.11.2012 17:50

    Download1719
1.3 Mb
14.09.2012 09:59

    Download137
1.31 Mb
12.06.2012 15:29

    Download1698
1.3 Mb
04.06.2012 13:33

    Download1717
1.3 Mb
08.05.2012 18:03

    Download1616
1.3 Mb
14.02.2012 17:32

    Download1475
1.3 Mb
23.01.2012 15:54

    Download1662
1.36 Mb
26.10.2011 07:22

    Download1485
1.36 Mb
24.10.2011 16:44

    Download1953
6.1 Mb
22.11.2011 08:48

    Download2734
6.09 Mb
07.10.2011 16:16

    Download3942
5.55 Mb
02.04.2012 12:00

    Download3054
5.54 Mb
18.11.2011 16:00

    Download2527
5.53 Mb
07.10.2011 16:07

    Download2296
5.53 Mb
27.09.2011 13:39

    Download1581
1.28 Mb
24.10.2011 16:41

    Download1586
1.28 Mb
26.09.2011 15:11

SRT4668X_AU_124_20111107.rar
    Download1560
1.08 Mb
15.11.2011 08:57

SRT4665XII_109p_20111004-parisat.zip
New Software Solving RS232 Sharing Issue: 04-10-2011
    Download1491
1.36 Mb
05.10.2011 17:16

parisat

    Download1966
1.26 Mb
24.10.2011 16:38

    Download1949
1.26 Mb
26.09.2011 15:09

SRT4661X_4664X_AU_125_20120502.rar
    Download1889
1.07 Mb
03.05.2012 07:38

SRT4661X_4664X_AU_124_20111107.rar
    Download1975
1.06 Mb
15.11.2011 08:56

    Download2681
1.27 Mb
24.10.2011 16:36

    Download1722
1.27 Mb
26.09.2011 15:07

SRT4661XII_4664XII_AU_107_20120502.rar
    Download1685
1.08 Mb
03.05.2012 07:37

SRT4661XII_4664XII_AU_106_20111107.rar
    Download1606
1.07 Mb
15.11.2011 08:55

SRT4620XV_135p_SRG_TNT_DigiTurk_By_20140423_MERLOTSAT.rar
    Download1450
1.29 Mb
24.04.2014 12:04

    Download1925
1.28 Mb
19.10.2013 07:40

    Download1964
1.28 Mb
06.03.2013 14:45

    Download3135
1.28 Mb
28.11.2012 18:57

    Download1812
1.28 Mb
14.09.2012 09:55

SRT4620XV 123.rar
    Download1832
1.08 Mb
31.05.2013 18:04

    Download3232
1.27 Mb
28.11.2012 18:56

    Download3985
1.27 Mb
14.09.2012 09:56

    Download3851
1.27 Mb
12.06.2012 15:26

    Download3008
1.27 Mb
04.06.2012 13:31

    Download1324
1.27 Mb
08.05.2012 18:01

    Download4168
1.27 Mb
14.02.2012 17:28

    Download2377
1.27 Mb
08.02.2012 18:39

    Download3331
1.27 Mb
20.01.2012 16:39

    Download4847
1.32 Mb
26.10.2011 07:20

    Download2387
1.32 Mb
24.10.2011 16:34

SRT4620XII_4661X_4664X_172p_20111004-parisat.zip
New Software Solving RS232 Sharing Issue: 04-10-2011
    Download3988
1.32 Mb
05.10.2011 17:19

parisat

    Download2827
1.25 Mb
26.09.2011 15:05

SRT4620XIII_4661XII_4664XII_135p_SRG_TNT_DigiTurk_By_20140423_MERLOTSAT.rar
    Download1861
1.29 Mb
24.04.2014 12:04

    Download2169
2.56 Mb
19.10.2013 07:39

    Download2675
1.28 Mb
06.03.2013 14:44

    Download2208
1.28 Mb
28.11.2012 18:56

    Download2194
1.28 Mb
14.09.2012 09:56

    Download2138
1.28 Mb
12.06.2012 15:24

    Download2058
1.28 Mb
04.06.2012 13:27

    Download1851
1.28 Mb
08.05.2012 17:59

    Download2259
1.28 Mb
14.02.2012 17:25

    Download1749
1.28 Mb
08.02.2012 18:36

    Download1896
1.28 Mb
20.01.2012 16:37

    Download2080
1.26 Mb
26.10.2011 07:18

    Download1698
1.26 Mb
24.10.2011 16:32

SRT4620XIII_4661XII_4664XII_109p_20111004-parisat.zip
New Software Solving RS232 Sharing Issue: 04-10-2011
    Download2045
1.33 Mb
05.10.2011 17:17

parisat

    Download2128
1.26 Mb
26.09.2011 15:00

SRT4330_MultiTv_201109211700.rar
    Download1917
1.31 Mb
24.10.2011 16:29

SRT4329_MyTv_201109211700.rar
    Download1868
1.31 Mb
24.10.2011 16:27

    Download1575
934.33 Kb
12.03.2012 13:52

SRT4310dg_patch_111208_1543.rar
    Download1557
916.86 Kb
14.12.2011 09:54

SRT4310dg_emu_120331_1442.rar
    Download1506
1.13 Mb
04.04.2012 15:49

SRT4310dg_emu_120215_0956.rar
    Download1594
1.13 Mb
12.03.2012 13:51

SRT4310dg_Patch_20120412_1912_1002AT.rar
    Download1692
1.14 Mb
03.05.2012 18:58

SRT4310_dg_netsharing_111206_1437.rar
    Download1460
1.06 Mb
14.12.2011 09:52

SRT4310_dg_netsharing_111123_1514.rar
    Download1498
1.07 Mb
24.11.2011 08:43

SRT4310_FTA_V113.rar
    Download1460
840.24 Kb
31.05.2013 18:04

SRT4300_Patch_Satsharing_20120411_18224M_V1.1.2_1002AT.rar
    Download1888
1.14 Mb
03.05.2012 18:57

SRT4300_103_ipharing_CN_111208_15354M_v1.1.0.rar
    Download1552
1.3 Mb
14.12.2011 09:51

SRT4300_103_ipharing_CN_111123_14104M_v1.1.0.rar
    Download1652
1.3 Mb
24.11.2011 08:41

SRT4300_103_P_satsharing_CN_120331_13234M_V1.1.1.rar
    Download1648
1.14 Mb
04.04.2012 15:46

SRT4300_103_P_satsharing_CN_120214_1446(4M)_v1.1.1.rar
    Download1778
1.14 Mb
15.02.2012 11:10

SRT4300_103_P_satsharing_CN_111206_14194M_v1.1.0.rar
    Download1154
1.14 Mb
14.12.2011 09:49

SRT4300 Server_Config Sample_DHCP_Yes.rar
    Download1583
390 b
15.02.2012 11:09

SRT 5431.rar
    Download1439
2.8 Mb
17.01.2012 08:15

SRT 4675A 122.rar
    Download2314
5.29 Mb
31.05.2013 18:04

SRT 4675 122.rar
    Download1518
5.29 Mb
31.05.2013 17:58

SRT 4665XII 123.rar
    Download1535
1.1 Mb
31.05.2013 17:56

    Download1676
3.32 Mb
27.09.2012 17:59

HKeys-2.00.rar
    Download2529
4.79 Kb
04.10.2012 08:26

HKeys-2.00 14-12-2011.rar
    Download1649
5.21 Kb
14.12.2011 10:54

HKeys-2.00 05-01-2012.rar
    Download1793
5.21 Kb
06.01.2012 08:11

HKeys-2.00 03-12-2011.rar
    Download1575
5.15 Kb
04.12.2011 07:39

HKeys-2.00 03-04-2012.rar
    Download1619
5.48 Kb
03.04.2012 14:06

    Download1664
26.93 Kb
06.02.2012 22:22

    Download1648
2.16 Mb
06.03.2013 14:43

Channels up to 30 Sats for Strong HD STB - 20120624-130121 Eutelsat 3C 3.1 East by sameer009-c.rar
    Download2704
126.28 Kb
25.06.2012 05:17

AKeys-1.00.rar
    Download2292
2.05 Kb
04.10.2012 08:26

AKeys-1.00 14-12-2011.rar
    Download1650
2.13 Kb
14.12.2011 10:54

AKeys-1.00 06-01-2012.rar
    Download1624
2.13 Kb
06.01.2012 08:11

AKeys-1.00 03-12-2011.rar
    Download1588
2.11 Kb
04.12.2011 07:39

AKeys-1.00 03-04-2012.rar
    Download1692
2.21 Kb
03.04.2012 14:06

    Download1676
11.29 Kb
06.02.2012 22:22

    Download1460
2.97 Mb
17.01.2012 08:10

    Download1656
2.79 Mb
17.01.2012 08:03

Total Space Used: 460.47 Mb

[Last uploads] - [Top downloads]

TOPlist

 

Apartmani Lopar Lopar Rab Apartmanok Lopar Rab Apartmany Lopar Rab Privacy Policy Apartments Lopar Rab Lopar Apartmány Loparu Apartmány Lopare Appartamenti Lopar Apartmaji Lopar Interactive map Lopar Band za svadbeIzrada web stranica Pension in Lopar Apartmani Rab